• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא דף מח - הדף היומי

סיכום הדף היומי

(מז: 5 שורות מהסוף - מט. נקודותיים באמצע)
הנושא: רב הונא - תליוהו וזבין - זביניה זביניה (מכירה באונס תקפה). א. מקור הדין - 1. סברא (כמו כל מכירה). 2-3. כמו בקרבן וגט. 4. סברא - אגב אונסיה גמר ומקניה. ב. קושיות על רב הונא: 1. גט מעושה על ידי גוי - לא תקף (תירוץ - זה גזירה צדדית). 2. קנה מסיקריקון ושילם - לא מועיל (תירוץ - אכן אם ישלם כסף - יועיל). ג. פסיקה - רבא כרב הונא אך רק ב"שדה סתם" או שספר הכסף או שיכל להתחמק. אך הגמרא - הלכה כרב הונא גם ב"שדה זו". ד. כפיית אישה להתקדש - אמימר - מועיל, אך מר בר"א - חכמים הפקיעו הקידושין. ה. עד על מכירה שהוא גם עד על מודעא - בכתב - מועיל לבטל. בע"פ - ר"נ - לא (כיוון שהיגיד שוב אינו חוזר ומגיד), ומר בר"א - מועיל.

{enclose batra_48.mp3}