• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

בבא בתרא כז - דף יומי תלמוד בבלי

סיכום הגמרא

(כו: 10 שורות לפני הסוף - כז: סוף הפרק)
א. עולא - שורשים של עץ יונקים ממרחק של 16 אמה, ואם זה לתוך השכן זה גזל ולא מביא ביכורים. דיון: 1. מקור לזה: בהגדרת שדה אילן ככזה (לגבי ערב שמיטה), אם יש 3 אילנות בבית סאה, וכך יוצא שלכל אילן שטח יניקה של 833.3 אמות מרובעות, ועולא (אם נניח שהתכוון לעיגול עם רדיוס 16 א') שאמר 768, לא דק לחומרא (כלומר צמצם בחצי אמה את שטח הפטור מביכורים). 2. קושיות ממקורות בהם מביא ביכורים מאילן שאין לו שטח, ודחייה - 1. מדובר שיש לו שטח, 2. מדובר בשדה תבואה. 3. דעת רי"ח - מן הדין כעולא, אך על מנת כן הנחיל יהושוע את הארץ, שלא יקפידו, ואינו גזל. ב. משנה - ענפים שיוצאים לאוויר של השכן - בשדה בעל - קוצץ כנגד המחרישה, בשדה שלחין (הצל מזיק) מוריד הכל, ובעץ חרוב ושקמה בכל מקרה הכל, ואבא שאול - גם בכל אילן סרק קוצץ הכל (כמסקנה שהוא מרחיב את הקציצה ולא מצמצם). ג. משנה - ענפים שיוצאים לרה"ר - קוצץ כדי לאפשר לגמל + [רבנן - רוכב, ר"י - פשתן (פחות)] לעבור. ור"ש - קוצץ הכל כדי שלא יאהיל על כזית מת ועל אדם טהור.

{enclose batra_27.mp3}