• שקף 2

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 1

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

  • שקף 3

    הדף היומי. פשוט וברור כפי שמעולם לא שמעת, וב15 דקות בלבד.

לפניכם שיעורי הדף היומי להאזנה וצפייה של הדף היומי (גמרא תלמוד בבלי), באורך של כעשר דקות, בליווי סרטון עם תרשים הסוגיא. מטרת שיעורי דף יומי קצרים אלו לאפשר סידור דף הגמרא בראש בצורה ברורה ובהירה, כחזרה או כהכנה ללימוד דף יומי או גמרא בכלל, או גם כתחליף ללימוד הדף היומי, לאנשים עסוקים במיוחד.

סנהדרין טז - גמרא דף יומי

דברים להם צריכים בית דין של 71 (סנהדרין גדולה)

א. לדון שבט

מה הכוונה?

1. עולא - בעסקי נחלות (כתחילתה של ארץ ישראל שהיתה על ידי משה, והסנהדרין הגדולה שקולה כנגד משה). דחייה - אז שנצריך גם קלפי ואורים ותומים ונוכחות של כל ישראל.

2. שבט שלם שהודח לע"ז (ואמנם העונש יהיה כאדם פרטי בסקילה, ולא בסייף כעיר הנידחת), אך דנים ב71 כעיר הנידחת.

3. לדון נשיא שבט שחטא (והמקור כדלהלן בכהן גדול).

 

ב. נביא שקר -

גזירה שווה "דבר" "דבר" מזקן ממרא (שהמקרה כנגד בית דין של 71. אמנם העונש שלו עצמו בבית דין של 23).

 

ג. כהן גדול

מקור: "והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך... את הדבר הקשה יביאון אל משה".

הגדול - דבריו של גדול מביאים למשה (והסנהדרין הגדולה שקולה כנגד משה).

הקשה - כפשוטו.

(וברייתא אחרת חולקת ששניהם כפשוטו, ואז אין מקור).

ועל מה דנים אותו ב71?

רק על נפשות, לא על ממונות,

ור"א התלבט לגבי שורו שהרג אם ב23 או 71.

 

ד. החלטה על יציאה למלחמת רשות

מקור:

1. "על פיו יצאו... הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה" - העדה הם הסנהדרין.

דחייה - שם משמע שהם השואלים, לא המשיבים.

2. מהפסוק על בניהו בן יהודעה בדברי הימים - שהיה ראש הסנהדרין.

 

ה. הוספה על העיר והעזרה

(נפק"מ לאכילת קודשים קלים וקודשי קודשים).

מקור - "וכן תעשו" - כמו שבהקמת המשכן היה הכל ידי ידי משה (והסנהדרין הגדולה שקולה כנגד משה).

וקשה - אז למה את הכלים לא קידשו כמו במשכן על ידי שמן המשחה? כי שם יש לימוד מיוחד.

 

ו. מינוי סנהדרין קטנה בכל עיר ושבט

מקור:

1. כמו שעשה משה (והסנהדרין הגדולה שקולה כנגד משה)

2. "שופטים ושוטרים תתן לך...".

 

ז. לדון עיר הנידחת

מקור - איש או אישה ניגשים לבית הדין שבשעריך, לא עיר שלימה, אלא היא נידונת בסנהדרים הגדולה.

[מגבלות על עיר הנידחת:

1. לא עושים בספר.

מקור - "מקרבך". הסבר - שלא יכבשו אותה הגויים.

2. לא יותר מ2.

מגבלות על זה:

a. לפעמים אמר רב - רק באותו דור, אך בדור אחר של הסנהדרין כן. (ולעמים לא אמר כך).

b. ר"ל - רק באותו אזור, אך ביהודה ובגליל אפשר. ורי"ח - אפילו ה2 שהתירו זה רק בשני אזורים שונים].